NDS: Zverejníme všetky zmluvy o výkupe pozemkov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v záujme transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi zverejní všetky zmluvy o výkupe pozemkov pod bratislavským obchvatom D4 a rýchlostnou cestou R7 Bratislava – Holice.

„Prioritne sa sústredíme na to, aby NDS nakladala s peniazmi hospodárne, efektívne a transparentne. Dôraz na transparentnosť sme ukázali v minulosti pri zverejnení projektovej dokumentácie k Triblavine, neskôr sme na otvorenie cenových ponúk po prvýkrát v histórii pozvali médiá. Teraz opätovne potvrdzujeme, že transparentnosť pre nás nie sú len slová. Pôjdeme nad rámec zákona a hoci tieto zmluvy zverejňovať nemusíme, urobíme to,“ povedal generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Róbert Auxt.

NDS má zo zákona výnimku na zverejňovanie dokumentov o výkupe pozemkov, v Centrálnom registri zmlúv ich zverejňovať nemusí.  „Nerozumiem hystérii, ktorú rozpútali Denník N a Transparency International Slovensko. Ich žiadosť zamietlo ministerstvo dopravy pre spôsob, akým ju formulovali. Ja sám som v rozhovore pre Denník N k zmluvám o výkupe pozemkov pod bratislavským obchvatom povedal, že ´zatiaľ zverejňované nie sú. Môj osobný pohľad je trochu iný, takže skúsim preskúmať všetky právne možnosti.´ Znamená to, že som sa problémom zaoberal dlhodobo a hľadal riešenie,“ vysvetlil Róbert Auxt.

V súlade so zákonom

Kópie všetkých zmlúv o kúpe na pozemky pod diaľnicou D4 a rýchlostnou cestou R7 zverejní NDS na webe, prístupné teda budú všetkým občanom. „Keďže musíme dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov, oslovil som dnes Úrad na ochranu osobných údajov, aby sme si boli istí, v akom rozsahu môžeme zmluvy sprístupniť,“ konštatoval generálny riaditeľ NDS. Róbert Auxt zdôraznil, že v tejto veci musí postupovať ako zodpovedný manažér, predovšetkým v súlade so zákonom a nepodliehať politickým a mediálnym tlakom.

5400 kúpnych zmlúv

Zverejňovanie zmlúv potrvá dlhší čas, keďže Národná diaľničná spoločnosť doteraz eviduje okolo 5400 kúpnych zmlúv. Suma za výkupy v zmysle znaleckých posudkov sa pohybovala zhruba od 27 eur/m2 – 111 eur/m2.  Ceny sú určené v závislosti od polohy pozemku, ale aj iných kritérií v zmysle Vyhlášky  MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Kúpna cena za prevod nehnuteľností bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval  znalec z odboru stavebníctva v súlade so spomínanou vyhláškou. Vykúpených je v súčasnosti cca 90 % pozemkov. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NDS nie je povinná zverejňovať zmluvy o výkupe pozemkov. Zákon zároveň uvádza aj výpočet možností, kedy je možné obmedziť prístup k informáciám, jedným z nich je aj ochrana osobnosti a osobných údajov, keďže NDS nedisponuje výslovným súhlasom zo strany dotknutých osôb s ich poskytnutím.

Náklady na výkup

Náklady na výkupy D4, rýchlostnej cesty R7 a mimoúrovňovej križovatky Prievoz, ktorá je súčasťou obchvatu Bratislavy a R7, sú v súčasnosti vypočítané na približne 327 253 700 eur. Zmeny oproti pôvodným nákladom nastali z dôvodov určenia definitívnych záberov pozemkov podľa dokumentácie k územnému rozhodnutiu, podľa dokumentácie k stavebnému povoleniu a taktiež na základe upresnených cien pozemkov podľa definitívnych znaleckých posudkov.

Zdroj: NDS

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published.